teknika.pl Teknika S.A. profesjonalne centra CNC

teknika.pl
Title: Teknika S.A. profesjonalne centra CNC
Keywords: Teknika centra obróbcze CNC, szlifierki, strugarki, okleiniarki, prasy, optymalizerki, linie do mikrowczepów, uk?ady wyci?gowe maszyny do drewna produkcji mebli biesse costa cefla primultini wiertark...
Description: Teknika istnieje na polskim rynku od 1998 roku. W tym czasie zdoby?a zaufanie i uznanie klientów, zaopatruj?c w ponad 2.500 maszyn i linii produkcyjnych przesz?o 1.000 zak?adów na terenie ca?ego kraju. Teknika sta?a si? tym samym najwi?kszym dostawc? masz
teknika.pl is ranked 11373611 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,037. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. teknika.pl has 43% seo score.

teknika.pl Information

Website / Domain: teknika.pl
Website IP Address: 62.129.193.81
Domain DNS Server: dns3.home.pl,dns2.home.pl,dns.home.pl

teknika.pl Rank

Alexa Rank: 11373611
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

teknika.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,037
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue $825
Yearly Revenue: $10,037
Daily Unique Visitors 2,530
Monthly Unique Visitors: 75,900
Yearly Unique Visitors: 923,450

teknika.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 29 Jul 2016 13:32:30 GMT
Server IdeaWebServer/v0.80

teknika.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Teknika centra obróbcze CNC 0 0.00%
szlifierki 0 0.00%
strugarki 0 0.00%
okleiniarki 0 0.00%
prasy 0 0.00%
optymalizerki 0 0.00%
linie do mikrowczepów 0 0.00%
uk?ady wyci?gowe maszyny do drewna produkcji mebli biesse costa cefla primultini wiertark... 0 0.00%

teknika.pl Traffic Sources Chart

teknika.pl Similar Website

Domain Site Title

teknika.pl Alexa Rank History Chart

teknika.pl aleax

teknika.pl Html To Plain Text

Teknika S.A. profesjonalne centra CNC TEKNIKA - wood industry technologies Drewno Szk?o Kamień Metal Tworzywa sztuczne Robotyka TEKNIKA industry technologies Drewno Od 1998 roku jeste?my liderem na rynku i najwi?kszym dostawc? maszyn do obróbki drewna w Polsce. Oferujemy ka?dy rodzaj maszyn dla przemys?u drzewnego i meblarskiego, zarówno dla ma?ych przedsi?biorstw, jak i kompletne linie produkcyjne. Nasze maszyny reprezentuj? najwy?sz? jako?? wykonania oraz najnowocze?niejsze technologie. Wszystkie maszyny s? w 100% Made in Italy i zapewniaj? produkcj? na najwy?szym ?wiatowym poziomie pod wzgl?dem jako?ci i wydajno?ci. Zobacz ofert? TEKNIKA industry technologies Szk?o Posiadamy ponad 200 maszyn pracuj?cych w zakladach obróbki szk?a Reprezetujemy takie firmy jak INTERMAC, NEPTUN,PUJOL,DIAMUT ,CEFLA zapewniamy profesjonaln? obs?ug? handlow? i serwisow?. Zobacz ofert? TEKNIKA industry technologies Kamień Pe?na gama maszyn oraz narz?dzi do obróbki kamienia. Traki tradycyjne, jednolinowe, wielolinowe, linie polerskie, sterowane numerycznie pi?y monoblokowe i mostowe, centra obróbcze, waterjety, boczkarki, urz?dzenia do precyzyjnego pomiaru typu Proliner. Zapewniamy fachow? doradztwo i obs?ug? od etapu wydobycia bloku, a? po produkt końcowy. Reprezentowane przez nas marki; Intermac, Sassomeccanica oraz Gaspari Menotti to ?wiatowi liderzy w ci?ciu i obróbce kamienia. Zobacz ofert? TEKNIKA industry technologies Metal In?ynierów pracuj?cych w naszej firmie cechuje szczególna troska o klienta i kompetencja pozwalaj?ca bezb??dne sprecyzowa? potrzeby stawiane przez coraz bardziej wymagaj?cy rynek. TEKNIKA oferuje us?ugi, maszyny i urz?dzenia na najwy?szym ?wiatowym poziomie. Zobacz ofert? TEKNIKA industry technologies Tworzywa sztuczne Posiadaj?c doskona?e zaplecze techniczne (serwis oraz magazyn cz??ci zamiennych) dysponujemy kadr? do?wiadczonych handlowców zlokalizowanych w ca?ej Polsce. Oferowane przez nas centra numeryczne, maszyny do ci?cia wod? doskonale si? odnajduj? w przemy?le samochodowym - produkcja cz??ci, budowa pojazdów specjalnych, lotnictwo, budowa jachtów, kolejnictwo i produkcja tramwajów, produkcja modeli i form przemys?owych, przemys? sanitarny, przemys? zbrojeniowy itd. Firma MEKANIKA ma zainstalowanych ponad 2500 maszyn na terenie ca?ego kraju i jeste?my liderem w bran?y drzewnej. Korzystaj?c z do?wiadczenia i Państwa zaufania pragniemy odnie?? podobny sukces w bran?y kompozytów oraz metali mi?kkich. Zobacz ofert? TEKNIKA industry technologies Robotyka Roboty przemys?owe u?ywane s? w celu robotyzacji procesów produkcyjnych. G?ównym przeznaczeniem, do którego s? wykorzystywane to zadania manipulacji, paletyzacji, przenoszenia, uk?adania, przek?adania itp. Linie paletyzacji s? projektowane na indywidualne zamówienie, a ich konfiguracja uwzgl?dnia konkretne wymagania Klienta, takie jak: w?a?ciwo?ci pakowanego produktu, oczekiwana wydajno??, rodzaj opakowań i sposób obs?ugi. Zobacz ofert?

teknika.pl Whois

Domain Name: TEKNIKA.PL